W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazała się monografia pt. Edukacja i praca osób z ograniczoną sprawnością pod redakcją naukową mgra Dariusza Stefaniaka.

W prezentowanej monografii zamieszczono opracowania ściśle związane z problematyką osób niepełnosprawnych. Poszczególni autorzy odnoszą się do wybranych aspektów społeczno-wychowawczych, edukacyjnych i tych, które traktujemy jako docelowe w szeroko rozumianej rehabilitacji społeczno-zawodowej. Eksponujemy różnorodne działania wspierające osoby z niepełnosprawnością w procesie edukacyjnym. Nie mniej istotne są kwestie zachowań prozdrowotnych i działań czy też metod usprawniających osoby z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia, a zwłaszcza w tych, które obejmują okresy dzieciństwa i adolescencji. Zainteresowania kilku autorów obejmują zatem wymienione wyżej etapy życia młodych ludzi. Wreszcie, co znajduje także swoje odbicie w prezentowanych w niniejszej monografii artykułach, kilku autorów eksponuje wagę wykształcenia wyższego wpływającego potencjalnie na zwiększenie szans celem korzystniejszego, przyszłego i stabilnego (poza proponowanymi okresowo praktykami i stażami) sytuowania się na otwartym rynku pracy.

Całość monografii obejmuje, obok wprowadzenia autorstwa redaktora tomu, dwanaście artykułów. Część spośród nich przygotowali interesujący się powyższą problematyką młodzi, jeszcze studiujący autorzy i są wśród nich także osoby z niepełnosprawnościami. Problematyka ta jest naturalnie obecna nie tylko w procesie stricte edukacyjnym, ale i wychowawczym i obejmuje w prezentowanej pracy wybrane aspekty zarówno rehabilitacji zdrowotnej, jak i społecznej.

Monografię otwiera artykuł Jakuba Gamracego, studenta i jednocześnie absolwenta naszej Uczelni, poświęcony społecznym reakcjom i odniesieniom dotyczącym osób dotkniętych niepełnosprawnością. Tytuł artykułu Rola biblioterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi wydaje się jednoznacznie symptomatyczny. Jednak autor - poza stereotypowym postrzeganiem osób niepełnosprawnych - podkreśla i to, że konieczna jest kompleksowa rehabilitacja i działania mające na celu szerzenie rzetelnych informacji na temat osób niepełnosprawnych.

Z kolei Jolanta Bielawska w artykule pt. Zachowania zdrowotne osób z niepełnosprawnością fizyczną i ich wpływ na przyszłość pacjenta. Wybrane zagadnienia uznaje opisywane zachowania za jedne z ważniejszych w dbałości o indywidualne zdrowie, także w odniesieniu do kategorii doświadczających niepełnosprawności.

W artykule pt. Usprawnienie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - charakterystyka wybranych metod autorka Grażyna Maciak, omawiając wybrane metody usprawniania, wykazuje między innymi ich multiplikacje, co - jak sądzi - pozwala skuteczniej przezwyciężać trudności życiowe omawianej kategorii dzieci niepełnosprawnych.

Wojciech Gawlik, student PWSZ im. Witelona, w artykule pt. Uczeń z chorobą przewlekłą w twojej klasie przedstawia pojęcia dotyczące chorób przewlekłych i wybrane ich rodzaje. Autor opisuje sytuację dziecka chorego przewlekle.

Oddzielną kategorię zamieszczonych w niniejszej monografii artykułów stanowią opracowania poświęcone trzem wybranym metodom terapeutycznym wspomagającym rozwój dziecka z niepełnosprawnością. Zostały one przygotowane przez studentów - absolwentów naszej Uczelni. I tak: Aneta Malitz w artykule pt. Muzykoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dziecka z niepełnosprawnością wypowiada się na temat muzykoterapii, a Natalia Chojnacka w artykule pt. Dogoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dziecka z niepełnosprawnością opisuje terapię z udziałem zwierząt i przedstawia przypadek dogoterapii, zaś Marek Szalkiewicz w artykule pt. Rola biblioterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi odnosi się do biblioterapii. Wymienieni autorzy tym samym potwierdzają swoje podstawowe kompetencje co do wiedzy i zastosowań terapeutycznych wobec osób niepełnosprawnych.

W kolejnym artykule pt. Postrzeganie studentów z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (przez studentów pełnosprawnych, dop. D. S.) Katarzyna Lis przedstawiła także wyniki własnych badań. W konkluzji autorka zwraca uwagę między innymi na to, że pewnym problemem w życiu społeczności akademickiej - co jest ważne i co trzeba uwzględnić w pracy wychowawczej - są niewłaściwe postawy studentów pełnosprawnych wobec studentów z niepełnosprawnościami.

Podobnie opinie studentów, chociaż w innym zakresie, badała Alicja Zieńko, studentka PWSZ im. Witelona w Legnicy. Wyniki tych badań znajdujemy w artykule pt. Działania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rzecz studentów niepełnosprawnych. Autorkę interesowały opinie respondentów na temat działań wspierających proces edukacyjny ze strony Uczelni na rzecz studiujących osób z niepełnosprawnością prawną. Uczelnia stara się być „Uczelnią bez barier". Wsparcie studiujących z ograniczoną sprawnością obejmuje szereg działań, które można scharakteryzować jako dobre praktyki. Znajdują one swoją regulację także w stosownych regulaminach Uczelni , w których wymienia się takie działania jak na przykład: poradnictwo dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, organizowanie szkoleń obejmujących przekazywanie wiedzy na temat pracy ze studentami będącymi osobami niepełnosprawnymi, organizowanie zajęć uzupełniających i wyrównawczych, wsparcie asystenckie, aktywizacja samorządowa. Działania te obejmują także zakup sprzętu i urządzeń wspomagających proces dydaktyczny.

W kolejnym artykule pt. „Doświadczenia edukacyjne studenta z niepełnosprawnością" autorstwa Sylwii Bartkiewicz i Konrada Stępniewskiego, studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego, znajdujemy swoiste case study - prezentacje własnych doświadczeń edukacyjnych. Autorzy udowadniają, co jest bardzo optymistyczne, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w zdobywaniu wykształcenia. Aktywność samorządowa studentów z niepełnosprawnością została potraktowana jako przykład „dobrej praktyki" integracyjnej i aktywności społecznej. Została ona przedstawiona w artykule Dariusza Stefaniaka i Jana Wojtasia zatytułowanym Aktywność samorządowa studentów z niepełnosprawnościami jako przykład dobrej praktyki integracyjnej. 

Z kolei Robert Ryszko w artykule pt. Wybrane aspekty edukacji i pracy osób z ograniczoną niepełnosprawnością zwraca uwagę na tak ważne zagadnienia jak zalety i wady rynku edukacyjnego i rynku pracy oraz prawne wsparcie osób niepełnosprawnych przy pomocy nowych technologii i innowacji.
Powyżej scharakteryzowana zróżnicowana zawartość merytoryczna poszczególnych opracowań nie wyczerpuje naturalnie problematyki funkcjonowania w różnych obszarach osób z niepełnosprawnością. Wpisuje się ona w nurt ciągle żywotnych zainteresowań i rozważań nad tego typu zagadnieniami. Jest też wyrazem zainteresowań PWSZ im. Witelona w Legnicy - Uczelni, która podejmuje szereg istotnych działań wspierających studiujące osoby z niepełnosprawnościami. Niektóre z tych działań zostały przedstawione w niniejszej monografii. Studiujące osoby z ograniczoną niepełnosprawnością są także - co można już dzisiaj uznać za standard -beneficjentami uczelnianych projektów badawczych, dydaktycznych, szkoleniowych czy wychowawczych.

Poszczególne artykuły przedstawione w monografii mogą być - co jest także intencją redaktora tomu - przydatne w procesie dydaktycznym. Są one pewnym uzupełnieniem i kontynuacją problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w cytowanym powyżej tomie pt. Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w dwu kolejnych tomach wydawanych przez uczelniane wydawnictwo poświęconych społecznym i medycznym kontekstom funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

Niezależnie od powyższego trzeba przyjąć, co potwierdzają także wyżej wymienione opracowania, że problematyka funkcjonowania osób z niepełnosprawnością jest istotna i aktualna. Pozostaje w wymiarze standardowym ważnym aspektem rozważań teoretycznych i praktycznych aplikacji dotyczących osób dotkniętych niepełnosprawnością.
     
I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka