Publikacja niniejsza jest efektem działań ujętych w projekcie „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim", realizowanym przez Powiat Jaworski w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. Przedmiotowy projekt wpisuje się w ramy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym: Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Przedsięwzięcie obejmuje okres od 1.09.2017 do 31.08.2019 r. Wartość projektu wynosi 1 915 164 zł.


Podstawa koncepcji projektu została wypracowana w wyniku kontaktów z pracodawcami, narad z Partnerem - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz przeprowadzonych w wymienionych szkołach diagnoz w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego. Wartością dodaną projektu jest zacieśnienie wieloletniej współpracy między Starostwem Powiatowym Jaworze a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, w efekcie czego w dniu 3 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze doszło do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Jaworskim - Liderem Partnerstwa a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Umowę parafowali: ze strony powiatu Stanisław Laskowski - Starosta Jaworski, Arkadiusz Baranowski- Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu - Dariusz Subocz, natomiast ze strony uczelni - Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Prorektor uczelni ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy Marta Żołnierewicz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze Beata Janas.


Przedstawiamy Państwu publikację, która przybliża założenia i realizację Projektu „Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim". W jej skład wchodzą:

  

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka