Znaczenie wiedzy o pozyskiwaniu i przetwarzaniu żywności oraz jej oddziaływaniu na zdrowie człowieka znajduje odzwierciedlenie w powoływaniu nowych dyscyplin naukowych w takich dziedzinach jak nauki biologiczne, rolnicze i medyczne. Znaczący postęp dokonuje się w biotechnologii, interdyscyplinarnym zakresie wiedzy o organizmach żywych z uwzględnieniem możliwości ukierunkowanej ingerencji w ich rozwój na poziomie molekularnym. Osiągnięcia w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej sprzyjają doskonaleniu procedur hodowli drobnoustrojów, roślin i zwierząt, a także poprawie ich składu chemicznego i przydatności w produkcji żywności.

W przetwarzaniu żywności wzrasta znaczenie procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych szczepów drobnoustrojów lub ich metabolitów, głównie enzymów. Umożliwia to produkcję żywności o korzystnych właściwościach funkcjonalnych oraz żywieniowo bezpiecznej. Znaczenie stosowania drobnoustrojów oraz preparatów enzymatycznych w produkcji żywności zaprezentowano w opracowaniu dość przekonująco w kilku rozdziałach.

Zakres treści monografii obejmuje zagadnienia niezbędne do poznania podstaw prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz skutków ich oddziaływania na poprawę jakości żywności z uwzględnieniem wiedzy o wpływie jej składników na zdrowie konsumentów, a także w profilaktyce chorób dietozależnych. Szczególną uwagę zwrócono na biotechnologiczne możliwości modyfikacji immunologicznych i alergicznych właściwości żywności. Przedstawiono także problematykę dotyczącą immunobiotechnologii. W opinii autorów monografii jej treść uwzględnia wymagania programowe kształcenia specjalistów na takich kierunkach studiów jak: dietetyka, biotechnologia oraz technologia żywności i żywienie człowieka.
   
   
I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka