Rada wydawnicza

  • dr Bogumiła Wątorek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - przewodnicząca

redaktorzy tematyczni reprezentujący dziedziny nauki i dyscypliny naukowe:

Zasady funkcjonowania Rady Wydawniczej

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, co najmniej raz w roku.
2. Uchwały Rady podejmowane są przez głosowanie przy obecności więcej niż 50% składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Z posiedzeń Rady sekretarz Wydawnictwa sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez przewodniczącego Rady.
4. Rada jest powoływana przez Rektora.
5. Posiedzenie Rady podczas nieobecności przewodniczącego prowadzi redaktor naczelny Wydawnictwa.
6. W posiedzeniach Rady może brać udział w charakterze obserwatora, członek senatu Uczelni.
7. Rada, lub jej przewodniczący mogą zapraszać na posiedzenie Rady lub na określony punkt porządku posiedzenia inne osoby.
8. Obserwatorzy lub zaproszone osoby mają prawo do wyrażania opinii.

Zadania Rady Wydawniczej

1. Opiniowanie rocznego planu wydawniczego.
2. Wyrażanie opinii w sprawie wielkości nakładów publikacji.
3. Opiniowanie odwołań autorów od decyzji redaktora naczelnego Wydawnictwa lub redaktorów tematycznych.
4. Wydawanie opinii w sprawach wniesionych przez Kierownika Działu oraz redaktora naczelnego Wydawnictwa.

Zadania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa


1. Wspieranie działań Kierownika Działu w zakresie poprawy efektywności i prawidłowego funkcjonowania Wydawnictwa.
2. Reprezentowanie Wydawnictwa na zewnątrz, bez możliwości podejmowania decyzji finansowych.
3. Przygotowywanie posiedzeń Rady.
4. Przygotowywanie, we współpracy z przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych i sekretarzem wydawnictwa, wniosków oraz ankiet dotyczących oceny punktowej Zeszytów Naukowych i monografii stanowiących podstawę ich pozycjonowania na liście punktowanych czasopism naukowych i monografii.
5. Akceptowanie wniosków o otwarcie zlecenia wydawniczego.
6. Akceptowanie materiałów zlecanych do druku pod względem merytorycznym.
7. Desygnowanie redaktora merytorycznego specjalnego zeszytu, lub monografii w uzgodnieniu z Radą lub Prorektorem.
8. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności wydawniczej Uczelni i realizacji rocznego planu wydawniczego.
9. Podpisywania umów wydawniczych z autorami i tłumaczami oraz umów z recenzentami, redaktorami technicznymi, redaktorami językowymi itp., zgodnie z upoważnieniem Rektora.
10. Sprawdzanie i akceptowanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych (zwłaszcza rachunków) dotyczących realizacji umów wydawniczych z autorami i tłumaczami oraz umów z recenzentami, redaktorami technicznymi i redaktorami językowymi.
11. Współpraca z autorami w celu przygotowania publikacji do druku.

 

Zadania redaktorów tematycznych

1. Wstępna ocena poziomu naukowego tekstu publikacji zaproponowanej do opublikowania.
2. Opiniowanie zgłoszenia publikacji do rocznego planu wydawniczego.
3. Weryfikacja materiałów składających się na publikację zgodnie z zasadami wydawania publikacji określonymi przez Wydawnictwo.
4. Przekazywanie kompletu materiałów publikacji wraz z dokumentacją do redaktora naczelnego Wydawnictwa.


I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka