Rada wydawnicza


 Rada Wydawnicza


Zasady funkcjonowania Rady Wydawniczej

 1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, co najmniej raz na pół roku.
 2. Uchwały Rady podejmowane są przez głosowanie przy obecności więcej niż 50% składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 3. Z posiedzeń Rady Wydawniczej sekretarz Wydawnictwa sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu. Protokół jest przekazywany Prorektorowi.
 4. Rada jest powoływana przez Rektora na czas kadencji organów jednoosobowych Uczelni.
 5. Posiedzenie Rady podczas nieobecności przewodniczącego prowadzi Redaktor Naczelny Wydawnictwa.
 6. W posiedzeniach Rady Wydawniczej może brać udział w charakterze obserwatora, członek senatu Uczelni.
 7. Rada Wydawnicza lub jej Przewodniczący mogą zapraszać na posiedzenie Rady lub na określony punkt porządku posiedzenia inne osoby.
 8. Obserwatorzy lub zaproszone osoby mają prawo do wyrażania opinii.

Zadania Rady Wydawniczej

 1. Opiniowanie rocznego planu wydawniczego.
 2. Opiniowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Wydawnictwa.
 3. Wyrażanie opinii w sprawie wielkości nakładów publikacji.
 4. Opiniowanie odwołań autorów od decyzji Redaktora Naczelnego Wydawnictwa lub redaktorów tematycznych.
 5. Wydawanie opinii w sprawach wniesionych przez Kierownika Działu oraz Redaktora Naczelnego Wydawnictwa.

Zadania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa

 1. Wspieranie działań Kierownika Działu w zakresie poprawy efektywności i prawidłowego funkcjonowania Wydawnictwa.
 2. Reprezentowanie Wydawnictwa na zewnątrz, bez możliwości podejmowania decyzji finansowych.
 3. Przygotowywanie posiedzeń Rady.
I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka