Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

1. Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który podlega opinii Rady Wydawniczej, zwanej dalej Radą, i wymaga jej akceptacji, następnie jest zatwierdzony przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zwanego dalej Prorektorem.


2. Publikacje zgłoszone do Wydawnictwa, ale nieumieszczone w planie wydawniczym na dany rok, mogą zostać wydane na wniosek Rady lub Prorektora, o ile są to monografie, publikacje konferencyjne lub pokonferencyjne oraz dodruki podręczników i skryptów.


3. Publikację do rocznego planu wydawniczego mogą zgłaszać osoby wymienione w § 1 ust. 8 Regulaminu Wydawnictwa oraz wydziałowi redaktorzy tematyczni i kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni. Umieszczenie publikacji w planie wydawniczym nie oznacza decyzji o przyjęciu jej do opublikowania, a jedynie o zarezerwowaniu środków finansowych w razie rozpoczęcia procesu wydawniczego.


4. Autor publikacji przygotowuje ją w formie wydruku (2 egz.) oraz na nośniku elektronicznym (np. CD) i przekazuje właściwemu wydziałowemu redaktorowi tematycznemu, który jest pierwszym weryfikatorem publikacji pod względem merytorycznym i decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego dla danego utworu.

5. Etapy procesu wydawniczego:


1) wydziałowy redaktor tematyczny, lub redaktor merytoryczny specjalnej publikacji lub Zeszytu Naukowego przynosi publikację w formie wydruku do siedziby Wydawnictwa, dostarczając wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego, adresy wskazanych przez redaktora tematycznego niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora/ów publikacji posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i dorobek naukowy z dziedziny nauki, której dotyczy publikacja oraz wskazanie źródła finansowania; w przypadku monografii i artykułów w Zeszytach Naukowych wymagane są dwie recenzje, a dla pozostałych publikacji - jedna; złożenie w Wydawnictwie wniosku o otwarcie zlecenia wydawniczego rozpoczyna proces wydawniczy;


2) sekretarz Wydawnictwa wysyła wydruk publikacji do recenzenta/ów wraz z drukiem umowy i rachunkiem;


3) po otrzymaniu recenzji wraz z wydrukiem publikacji i naniesionymi na nim uwagami recenzenta redaktor naczelny Wydawnictwa zapoznaje się z recenzją, pozostawia jej oryginał w Wydawnictwie, natomiast kopię recenzji wraz z wydrukiem publikacji przekazuje właściwemu wydziałowemu redaktorowi tematycznemu, który z kolei po zapoznaniu się z nimi przekazuje je autorowi;


4) pozytywna/e recenzja/e decyduje/ą o kontynuacji procesu wydawniczego;


5) autor jest zobowiązany dostarczyć do Działu Promocji i Wydawnictw, zwanego dalej Działem, publikację, poprawioną zgodnie z zaleceniami recenzentów, w formie wydruku i na nośniku elektronicznym, zgodnie z instrukcją przygotowywania materiałów do druku; ponadto, autor winien złożyć pisemną odpowiedź na recenzję;


6) decyzję o wydaniu i wysokości nakładu podejmuje Prorektor, po zapoznaniu się z opinią Rady i redaktora tematycznego;


7) sekretarz Wydawnictwa przekazuje autorowi do podpisania umowę wydawniczą z Wydawcą lub z Współwydawcą i Wydawcą oraz oświadczenie dotyczące własności intelektualnej całego dzieła lub poszczególnych jego części wraz z materiałem ilustracyjnym;


8) wybór osób, lub podmiotów gospodarczych świadczących dla Wydawnictwa usługi związane z przygotowaniem publikacji do druku (m.in. redakcja techniczna, korekta, skład, itp.) oraz drukarni dokonywany jest przez kierownika Działu Promocji i Wydawnictw, zwanego dalej Kierownikiem Działu, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz regulacji wynikających z umów o współpracy zawartych z Współwydawcami;


9) jeśli praca zostanie przyjęta do wydania, Wydawnictwo może, na wniosek jednostki zlecającej, dokonać wstępnej kalkulacji kosztów wydania;


10) w Dziale zakładana jest Karta publikacji, w której Kierownik Działu zapisuje kolejne etapy prac redakcyjnych wraz z datami oraz nazwiskami osób odpowiedzialnych; redaktor naczelny Wydawnictwa na Karcie publikacji dokonuje ostatecznej akceptacji publikacji przed skierowaniem jej do druku;


11) konsultacje redaktora/ów z autorem/ami mogą się odbywać na różnych etapach pracy redakcyjnej; obowiązkowa korekta autorska dokonywana jest po opracowaniu redakcyjnym i komputerowym złamaniu tekstu zgodnie z instrukcją; autor może zabrać wstępny wydruk publikacji z siedziby Wydawnictwa i oddać go, wraz ze swoimi uwagami, w uzgodnionym terminie;


12) gotowa do druku publikacja wraz ze zleceniem przekazywana jest do drukarni, przy czym Dział monitoruje proces druku; nakład wydrukowanej publikacji składany jest w magazynie Działu;


13) rozliczenie końcowe wynikające z rzeczywistych kosztów wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej książki kończy proces wydawniczy.


Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (PDF)

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka