Procedura recenzowania monografii

1. Do oceny każdej monografii powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora/ów publikacji, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, będących pracownikami nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji.


2. Monografia przesyłana do recenzenta nie może zawierać danych identyfikujących autora/ów, ani ich afiliacji; obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorami i recenzentami.


3. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzona na formularzu recenzji zatwierdzonym przez Radę Wydawniczą


4. Recenzja kończy się jednoznacznym orzeczeniem, czy artykuł może być opublikowany w monografii.


5. Autor/rzy artykułu zamieszczanego w monografii jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na recenzje i przekazanie jej do Wydawnictwa.


6. Wydziałowy redaktor tematyczny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w monografii.


7. Recenzent w arkuszu recenzji publikacji musi oświadczyć, na zasadzie wyboru, że:

a) nie zna tożsamości Autora recenzowanej publikacji i afiliacji,
b) zna tożsamość Autora recenzowanej publikacji i Jego afiliację, ale nie występuje konflikt interesów:

[za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji].

 

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" IV edycja konkursu "Uczelnia Liderów" V edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka